Viimeisimmät tapahtumat

Perustietoa

Miten lukiossa opiskellaan

Lukio-opiskelussa tarvitaan erityisesti opiskelutekniikkaa. Opiskelu vaatii säännöllistä työntekoa ja oman oppimisensa tarkastelua. Työnteon määrä ei ole tärkeintä, vaan sen oikea-aikaisuus, säännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuus.

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 • Omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus.  Kukaan ei voi pakottaa lukiolaista  opiskelemaan vaan opiskelu lähtee liikkeelle omasta innostuksesta ja uteliaisuudesta
 • Opiskelenko vai olenko vain opiskelevinani. Turha ajan tuhlaaminen ei hyödytä ketään. Kun keskittyy kunnolla käsillä olevaan asiaan, aikaakaan ei välttämättä tarvitse niin paljon.
 • Suunnitelmallisuus ja välitavoitteiden asettaminen auttaa monia saavuttamaan haluamiaan asioita. Lukio-opiskelun tulokset, joita mitataan todistusnumeroilla ja ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla, merkitsevät oman elämänuran kannalta paljon.
 • Pohdiskele asioita, keskustele ja väittele niistä muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa.

Kuvituskuva Familisaatiosta eli uusien opiskelijoiden leikkimielisestä sosiaalistamispäivästä.
Lukio-opiskelu on myös tiimityötä. Ykköset syksyn 2015 familisaatiossa. Kuva: Katja Uksila.

Kiertotuntikaavio lv. 2019-2020

  Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai
8.15-9.30 1 7 3 8 / 9 2
9.45-11.00 3 6 2 5 6
11.30-12.45 5 4 5 4 4
12.55-14.10 6 2 7 3 7
14.25-15.40 8 / 9 1 8 / 10 1 / 11 (8) tai (1)

Huom! Liikuntatunnit paikasta 10 tai 11 siirtävät joitain tunteja perjantaihin klo 14.25-15.40.

Jaksot

Karkkilan lukiossa on käytössä viisijaksojärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuoden aikana on viisi jaksoa, joiden päätteeksi on sen jakson kokoava koeviikko.

Koeviikot

Koeviikoilla ei opiskella normaalin lukujärjestyksen mukaan vaan koeviikolla keskitytään yleensä yhteen kokeeseen kerrallaan. Kokeet kestävät 3-4 tuntia.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan

 • osallistumalla kurssin opetukseen tai
 • opiskelija voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla jonkin kurssin tai sen osan
   

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hän voi olla poissa oppitunneilta vain hyväksyttävästä syystä. Mikäli opiskelija on toistuvasti ilman hyväksyttävää syytä poissa kurssin oppitunneilta, kurssi voidaan jättää arvostelematta. Tällöin katsotaan, että hän lopettanut kurssin opiskelun.

Jos opiskelija suorittaa itsenäisesti opiskelemalla jonkin kurssin tai sen osan,  opiskelija ei käy oppitunneilla tai käy osaksi oppitunneilla ja tenttii kurssin. Kurssin itsenäiseen suoritukseen tarvitaan ao. opettajan ja rehtorin lupa. Itsenäisen opiskelun lupaa pohdittaessa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn saattaa itsenäinen opiskelu suunnitelmallisesti päätökseen. Vaadittavista tehtävistä ja ohjauksesta sovitaan opettajan kanssa erikseen kirjallisesti. Lomake kurssin itsenäiseen suorittamiseen

Kurssin arviointi

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Opiskelijaa ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin.

Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin muoto. Arvostelu perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin opettanut tahi sitä koskevan suorituksen tai kuulustelun vastaanottanut opettaja arvioi opiskelijan tiedot ja taidot kurssin tavoitteiden saavuttamisesta numeroarvosanoilla 10 (erinomainen),  9 (kiitettävä),  8 (hyvä), 7 (tyydyttävä),  6 (kohtalainen),  5 (välttävä),  4 (hylätty)  tai merkinnällä S (hyväksytysti suoritettu), taikka merkitsee osallistumismerkinnän K (kurssi kesken). Suoritusmerkinnällä S arvioidaan opinto-ohjaus ja soveltavat kurssit.

K-merkinnällä arvosteltu kurssi on suoritettava lukuvuoden loppuun mennessä (5. jakson k-merkinnät jouluun mennessä). Jos kurssia ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, kurssi tulee suorittaa uudelleen.

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan.

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, hänen on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät.

Hylätty arvosana

Jos kurssilta tulee hylätty arvosana, hylätyn kurssiarvosanan  (4) saaneella on oikeus

 • osallistua kurssin opetukseen ja kurssin suorittamiseen uudelleen tai
 • osallistua kerran ao. kurssin uusintakuulusteluun.

Perustellusta syystä ja kurssin opettajan tai rehtorin luvalla opiskelija saa osallistua kurssin uusintakuulusteluun toisen kerran.

Lukion päättötodistuksessa valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen kurssien määrä suhteessa opiskelijan valitsemaan kurssimäärään seuraavasti:

 • 1-2 kurssi: ei yhtään hylättyä sallittu
 • 3-5 kurssia: 1 hylätty kurssi sallittu
 • 6-8 kurssia: 2 hylättyä kurssia sallittu
 • 9- kurssia: 3 hylättyä kurssia sallittu.

Opiskelija voi saada erityisestä syystä (esim. lääkärintodistuksen perusteella) vapautuksen yhteisen oppiaineen tai sen osan suorittamisesta. Vapautusta anotaan rehtorilta kirjallisesti.

Uusintakuulustelut

Lukuvuosittain järjestetään 5 uusintakoetta jokaisen jakson jälkeen. Pääsääntöisesti uusintakokeessa voi uusia edellisen kurssin suorituksia. Elokuun uusintakokeessa voi uusia kaikkia edellisen vuoden kursseja.

Uusintaan ilmoittaudutaan Wilman kautta yhtä arkipäivää ennen uusintakuulustelua. (Jos uusinta on maanantaina, ilmoittautuminen päättyy torstaina)

Ilmoittautuminen löytyy Wilmasta tentit -välilehdeltä.

 • Valitse Tenttipäivä -valikosta  esim. ”27.10. Uusintakoe”.
 • Valitse Tentittävä kurssi -vetovalikosta kurssi jota olet uusimassa.
 • Tentin opettaja -vetovalikosta on valittava myös kurssin opettaja.
 • Paina tallenna

Jos joku muu on jo ilmoittautunut saman kurssin uusintaan, voit ilmoittautua saman kurssin uusintakokeeseen valitsemalla sivulla näkyvästä listasta kohdan ilmoittaudu.

Uusintakuulustelun päivämäärät löydät koulun sähköisestä kalenterista.

Lukion oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärän suorittamiseksi opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia sekä yhteensä vähintään 75 kurssia. Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Rehtori voi myöntää opiskelijan hakemuksesta ja perustellusta syystä suoritusaikaan pidennystä. Lukion oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan hänen pyynnöstään päättötodistus. Lukion päättötodistus ei ole sama asia kuin ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisesta löytyy tarkempaa tietoa ylioppilastutkintolautakunnan ja koulun omilla ohjesivuilla.

Ero lukiosta

Eroamista varten täytyy täyttää oheinen kaavake ja toimittaa se koulun kansliaan. Jos olet alle 18, on kaavakkeessa oltava myös huoltajan allekirjoitus.

eroilmoitus